เจ้าหน้าที่ตรวจข้อมูลนักศึกษารายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2567
กรุณาระบุวันเดือนปีเกิดและรหัสบัตรประชาชน เพื่อเข้าไปบันทึกข้อมูลรายงานตัว
*หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : 
*วันเดือนปีเกิด :  เลือกวันที่ต้องการ