การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567    ประเภททั่วไป (รอบ 4)

เข้าสู่การกรอกข้อมูลผู้สมัคร / ยกเลิกสมัคร
* เลขบัตรประชาชน :  (ตัวอย่าง. 1123412345121)


ตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัคร / กำหนดการสอบ - ห้องสอบ / ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
 เลขบัตรประชาชน :  (ตัวอย่าง. 1123412345121)